všeobecné obchodní podmínky paperback.cz

se sídlem Praha 3, Přemyslovská 13, 130 00, IČ 86645901 účinné ode dne 1.1.2020

1. Specifikace smluvních stran, uzavření smlouvy

1.1 Specifikace Dodavatele a jím poskytovaných služeb

1.1.1 paperback.cz se sídlem Praha 3, Přemyslovská 13, 130 00, IČ 86645901 (dále jen „Dodavatel“) zprostředkovává výrobu zaměřenou na digitální a ofsetový tisk na zakázku a případné další související plnění včetně tvorby grafického návrhu. Výsledkem činnosti Dodavatele je zpravidla dílo vytvořené na základě podkladů Zákazníka, které bude v těchto Obchodních podmínkách označeno souhrnně jako „výrobek“.

1.2 Zákazník

1.2.1 Podnikatel – fyzická osoba naplňující znaky podnikatele ve smyslu § 420 a 421 občanského zákoníku, případně právnická osoba, která uzavřela s Dodavatelem Smlouvu způsobem uvedeným v čl. 1.3 OP.

1.2.2 Spotřebitel – fyzická osoba (člověk), která nejedná při uzavírání Smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (§ 419 Občanského zákoníku);

1.3 Uzavření Smlouvy

1.3.1 Smlouva o dílo, na základě které Dodavatel provede pro Zákazníka jím objednané dílo (dále jen „Smlouva“), se uzavírá elektronicky prostřednictvím e-mailu. Dodavatel zašle na základě předchozí komunikace se Zákazníkem, během které si ujasní předmět díla, na Zákazníkem uvedenou e-mailovou adresu (dále jen „E-mailová adresa Zákazníka“) návrh na uzavření Smlouvy v podobě vyplněné nabídky (dále jen „Nabídka“), která obsahuje zejména: specifikaci Zákazníka, název zakázky, množství, technické parametry požadovaných výstupů, cenové ujednání, platební podmínky, kontaktní osobu oprávněnou na straně Zákazníka uzavřít Smlouvu, telefonní  spojení, e-mail, termín předání podkladů k tisku, termín a místo dodání, expediční místo, příjemce zásilky, pokud jde o osobu odlišnou od Zákazníka. Přílohou e-mailu s Nabídkou jsou tyto Obchodní podmínky.

1.3.2 Zákazník potvrdí Nabídku slovem „Objednávám“, „Potvrzuji“, „Souhlasím“, popř. jiným vyjádřením, ze kterého vyplyne bezvýhradné přijetí, nebo Nabídku odmítne. Přijetí nabídky Zákazník zašle Dodavateli, který je povinen bez zbytečného odkladu potvrdit, že mu přijetí Nabídky bylo doručeno, popř. sdělit Zákazníkovi výhrady. Přijetí Nabídky nabývá účinnosti a Smlouva je uzavřena teprve okamžikem, kdy Dodavatel odešle Zákazníkovi potvrzení o přijetí objednávky  (přijetí Zákazníkem akceptované Nabídky).

1.3.3 Nabídku (návrh na uzavření Smlouvy) lze přijmout pouze bezvýhradným přijetím. Smluvní strany tímto ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku předem vylučují přijetí Nabídky s výhradou/výhradami, dodatkem/dodatky či odchylkou/odchylkami. Dodavatel však může případné dodatky, odchylky nebo jiné změny Nabídky provedené Zákazníkem výslovně (v textové podobě) dodatečně přijmout.

1.3.4 Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že s ohledem na vznik Smlouvy za použití prostředků komunikace na dálku veškerá oznámení, výzvy, upozornění, faktury, výpovědi Smlouvy, odstoupení od Smlouvy i další písemné úkony související se vztahem vzniklým na základě Smlouvy mohou být učiněny prostřednictvím elektronické pošty zaslané na e-mailovou adresu Zákazníka, aniž by bylo nutné opatřit příslušné e-maily elektronickým podpisem; Dodavatel je však povinen zaslat je na poslední známou E-mailovou adresu Zákazníka.

1.4 Předmět Smlouvy

1.4.1 Předmětem Smlouvy je:

a) závazek Dodavatele za podmínek uvedených ve Smlouvě provést dílo a dodat je Zákazníkovi;

b) závazek Zákazníka předat Dodavateli sjednané podklady nezbytné pro řádné provedení díla, poskytnout mu případnou další součinnost a uhradit sjednanou cenu.

1.5 Vztah Smlouvy a Obchodních podmínek (OP)

1.5.1 Tyto Obchodní podmínky (dále jen „OP“ nebo „Obchodní podmínky“) jsou nedílnou součástí Smlouvy uzavřené mezi Dodavatelem a Zákazníkem a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ze Smlouvy.

1.5.2 Pokud není ve Smlouvě výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto Obchodních podmínek není Smlouvou nebo jiným výslovným ujednáním mezi Dodavatelem a Zákazníkem vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto Obchodní podmínky.

1.5.3 Dodavatel je oprávněn kdykoliv Obchodní podmínky jednostranně změnit. Práva a povinnosti z již uzavřených Smluv se však řídí zněním Obchodních podmínek platným v okamžiku uzavření Smlouvy, případné pozdější změny Obchodních podmínek nemají na již uzavřené Smlouvy vliv.

2. Způsob plnění Smlouvy

2.1 Výrobní podklady a součinnost Zákazníka

2.1.1 Zákazník je povinen předložit výrobní podklady v kvalitě, formátu, rozsahu a lhůtách požadované Dodavatelem, jinak v obvyklé kvalitě a rozsahu a ve lhůtě přiměřené k tomu, aby mohl Dodavatel splnit své závazky ze Smlouvy. Dodavatel na svých webových stránkách www.luxuryprint.cz/tiskova-data poskytuje Zákazníkovi návod, jak správně připravit tiskové podklady.

2.1.2 Dodá-li Zákazník nekompletní, vadné či jinak technicky nezpracovatelné výrobní podklady, které znemožňují Dodavateli provedení díla dle Smlouvy, je Dodavatel povinen upozornit na takovou skutečnost Zákazníka telefonicky nebo písemně (též formou e-mailu). V těchto případech dojde k automatickému prodloužení termínů sjednaných ve Smlouvě, a to v rozsahu dle čl. 2.2.1 OP.

2.1.3 Zákazník bere na vědomí, že ačkoliv Dodavatel tisková data základním způsobem kontroluje, není při nejlepší vůli schopen odhalit chyby v kvalitě či obsahu dat ani předjímat záměry Zákazníka. Dodavatel není zodpovědný za jakékoli vady díla způsobené nekvalitou či vadami tiskových podkladů, zejména jejich nejasností, nezdařeným uměleckým záměrem či neobvyklým zpracováním, odchylkami v barevnosti nebo zpracování nebo chybným či nezvyklým obsahem nebo formátem dat, nebo tím, že fonty nejsou pevnou částí dokumentu, apod. Dodavatel není povinen Zákazníka na tyto chyby či vady upozornit, neboť mohou být obtížně zjistitelné.

2.1.4 Snížená kvalita výrobních podkladů poskytnutých Zákazníkem se může přiměřeným způsobem snížit kvalitu plnění ze strany Dodavatele, aniž by to představovalo vadu díla.

2.1.5 Pokud Zákazník při uzavření Smlouvy písemně nepožádá Dodavatele o vrácení výrobních podkladů, je Dodavatel oprávněn s těmito podklady naložit podle svého uvážení, tj. včetně jejich likvidace.

2.1.6 V případě, že Dodavatel na základě Smlouvy vytvořil pro Zákazníka výrobní podklady, je Zákazník povinen ověřit jejich správnost a bezvadnost. Zákazník je povinen provést kontrolu správnosti podkladů a schválit je, případně vyznačit chyby a s vyznačenými chybami vrátit zpět Dodavateli, který je povinen v přiměřené lhůtě provést opravu a zaslat opravené výrobní podklady zpět Zákazníkovi. Schválené výrobní podklady musí obsahovat výslovné vyjádření souhlasu s provedením tisku dle výrobních podkladů, datum a podpis Zákazníka. Provede-li Dodavatel dílo (zpravidla vytištění výrobku) v souladu se schválenými výrobními podklady, neodpovídá za obsahové vady díla (např. překlepy, použití barev), ani pokud šlo o vady zjevné.

2.2 Termín a místo plnění   

2.2.1 Termín plnění stanoví Smlouva. Termín plnění je sjednán ve prospěch Dodavatele (§ 1962 odst. 2 občanského zákoníku), který může splnit svůj závazek i předčasně.

2.2.2 Termíny uvedené ve Smlouvě se automaticky prodlužují o dobu,

a) po kterou byl Zákazník v prodlení s úhradou zálohy, byla-li sjednána zálohová platba, popř. platby za dílčí plnění (např. úhrada grafického návrhu);

b) po kterou byl Zákazník v prodlení s poskytnutím součinnosti (např. opožděné zaslání, vrácení výrobních podkladů, nebo v důsledku další nedostatečné součinnosti Zákazníka vůči Dodavateli).

2.2.3 S ohledem na povinnosti Dodavatele plnit povinnosti ze zakázek vůči jiným klientům bere Zákazník na vědomí, že nastane-li okolnost uvedená v čl. 2.2.2 OP, je Dodavatel oprávněn opětovně zahájit provádění díla dle Smlouvy až po uplynutí 10 dnů poté, co Zákazník uhradil dlužnou částku, popř. opět poskytl součinnost. V takovém případě se prodlužují termíny plnění nejen o dobu prodlení Zákazníka, ale také o tuto dodatečnou dobu 10 dnů.

2.2.4 Pokud nebude sjednaný dodací termín dodržen z důvodů na straně Dodavatele, je Dodavatel oprávněn dodat plnění i po uplynutí původní sjednané dodací doby bez jakékoliv smluvní pokuty či jiné sankce, není-li smluvně dohodnuto jinak. Tento nový termín dodávky je Dodavatel povinen neprodleně projednat se Zákazníkem. Dodavatel je povinen bez dalšího dodat výrobek do místa plnění dle podmínek uvedených ve Smlouvě.

2.3 Dodání

2.3.1 Výrobky odesílá Dodavatel prostřednictvím dopravce. Dílo je předáno, jsou-li výrobky předány dopravci (dopravcem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, jejímž předmětem podnikání je provozování dopravy a pošta) a umožní-li Dodavatel Zákazníkovi, popř. třetí osobě, kterou Zákazník stanovil v objednávce jako příjemce díla (příjemce zásilky), uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Výrobky budou expedovány na expediční místa sjednaná ve Smlouvě.

2.3.2  Nezajistí-li Zákazník převzetí výrobků a zboží bylo doručeno zpět, je Dodavatel oprávněn účtovat a Zákazník je povinen zaplatit opětovně dopravu, pokud Dodavatel ani napodruhé nepřevezme zboží a toto se vrátí Dodavateli, je povinen platit skladné ve výši 100 Kč za každý započatý den.

2.3.3 Zákazník převezme dodané výrobky ve formě potvrzení dodacího listu odpovědným zaměstnancem, případně potvrzení doručení kurýrní službě, dopravci nebo České poště.

2.3.4 Dodavatel avizuje dodávku díla e-mailem oprávněné kontaktní osobě Zákazníka uvedené ve Smlouvě.

2.3.5 Je-li předmětem Smlouvy rovněž závazek Dodavatele zhotovit grafický návrh nebo jiné výrobní podklady, na základě kterých má být následně proveden tisk (čl. 2.1.6 OP), zasílá Dodavatel tyto výstupy na e-mailovou adresu Zákazníka, nebylo-li ve Smlouvě dohodnuto jinak.

2.4 Povinnosti Zákazníka při převzetí zakázky

2.4.1 Zákazník je povinen prohlédnout výrobky při převzetí od dopravce. Zákazník je povinen doručené výrobky zkontrolovat bez zbytečného odkladu po jejich převzetí a případné zjevné vady reklamovat neprodleně po jejich zjištění.

2.4.2 Zákazník je povinen ještě před převzetím zásilky od dopravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození (zejména zda není roztržený, navlhlý nebo jinak poškozený obal, pokud je to zjistitelné) a v případě poškození zásilky je Zákazník povinen zkontrolovat stav doručených výrobků. V případě mechanického poškození obalu nebo v případě zjevného poškození obsahu zásilky je povinen vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Zákazník je povinen případné poškození zásilky řešit přímo s dopravcem. Podpisem dodacího listu Zákazník stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci vad vzniklých při dopravě nemůže být brán zřetel. Dodavatel neodpovídá za vady výrobku způsobené přepravou. Odpovědnost za ztrátu a zničení výrobků přechází na Zákazníka okamžikem předání výrobku dopravci.

2.4.3 Bez ohledu na to, zda zásilka jeví známky poškození či nikoliv, je Zákazník vždy povinen bez zbytečného odkladu po převzetí zásilky prohlédnout výrobky a případné zjevné vady reklamovat u Dodavatele neprodleně po jejich zjištění.

2.5 Jakost výrobků

2.5.1 Výrobky jsou vyráběny v souladu s příslušnými oborovými normami, odpovídají obvyklé jakosti dané technologií zpracování, sjednaným použitým materiálem a kvalitou vstupních výrobních podkladů předaných Zákazníkem. Závazným kritériem pro posuzování obsahové (textové) i formální správnosti (postavení textu, barevnost, atd.), může být podpisem Zákazníka schválený stránkový vzor k tisku (imprimatur), pokud se smluvní strany na tvorbě takového vzoru dohodly. Dodavatel neodpovídá za nedostatky a chyby, které Zákazník ponechal ve výrobních podkladech.

2.5.2 Dodavatel doporučuje Zákazníkovi seznámit se s podrobnostmi týkajícími se výrobních možností na webových stránkách Dodavatele: www.luxuryprint.cz . Zákazník má možnost kdykoliv se v případě jakýchkoliv dotazů či nejasností obrátit na Dodavatele, kontakty jsou uvedeny na webových stránkách

2.6 Balení

2.6.1 Konkrétní způsob balení je stanoven Smlouvou. Pokud není ve Smlouvě způsob balení sjednán, je Dodavatel oprávněn rozhodnout o tomto způsobu s přihlédnutím k charakteru dodávaných výrobků.

2.7 Výhrada vlastnického práva k výrobkům

2.7.1 Zákazník se stane vlastníkem výrobků, provedených dle Smlouvy, teprve úplným zaplacením ceny výrobků, sjednané ve Smlouvě.

2.8 Nakládání s osobními údaji

2.8.1 Dodavatel zpracovává osobní údaje osob zastupujících Zákazníka a to pouze za účelem komunikace se Zákazníkem. Takové zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Dodavatele ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), přičemž Dodavatel zpracovává pouze osobní údaje identifikační (jméno a příjmení) a adresné (pouze e-mailovou adresu a telefonní číslo/číslo mobilního telefonu) v rozsahu nezbytném pro uzavření Smlouvy, dále záznamy komunikace vztahující se ke Smlouvě (žádosti, reklamace), a výrobní podklady (čl. 2.1) poskytnuté mu Zákazníkem. Nezbytným oprávněným zájmem Dodavatele na zpracování shora uvedených osobních údajů je nutnost komunikovat se Zákazníkem, plnit závazky ze Smlouvy a případně určení, výkon nebo obhajoba právních nároků.

2.8.2 Pokud byla Smlouva uzavřena se Zákazníkem, který je podnikatelem – fyzickou osobou, platí čl. 2.8.1 přiměřeně, právním základem zpracování osobních údajů podnikatele – fyzické osoby je čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení, neboť se jedná o zpracování nezbytné pro splnění Smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů.

2.8.3 Zákazník je povinen fyzické osoby, které vystupují jako jeho zástupci (zejména zaměstnanci), jejichž osobní údaje sdělí Dodavateli v souvislosti s uzavřením Smlouvy, informovat o jejich právech subjektů údajů v plném rozsahu dle čl. 13 popř. 14 Nařízení.

2.8.4 Veškerá data a osobní údaje Zákazníka jsou v souvislosti s uzavřením a plněním Smlouvy zpracovávány pouze na serverech umístěných v Evropské unii.

2.8.5 Další informace o zpracování osobních údajů a o právech Objednatele jsou dostupné na internetové stránce Dodavatele, a to na adrese: https://www.luxuryprint.cz/zpracovani-osobnich-udaju.

3. Cena výrobků

3.1 Cena

3.1.1 Cena za provedení díla je sjednaná jako cena smluvní a je uvedena ve Smlouvě. Cena za provedení díla je sjednána jako cena pevná a může být změněna pouze po dohodě se Zákazníkem, není-li ve Smlouvě sjednáno jinak.

3.1.2 Není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak, nejsou v ceně za provedení díla zahrnuty náklady na dopravu, ty budou doúčtovány podle skutečných nákladů na dopravu do místa dodání.

3.2 Platební podmínky

3.2.1 Cenu výrobků, jakož i cenu za dopravu, bude Dodavatel účtovat Zákazníkovi vystavením faktury bez zbytečného odkladu při, nebo ihned po dodání díla. Lhůta splatnosti faktury činí 14 dnů od data vystavení faktury není-li smluvně sjednáno jinak.

3.2.2 Dodavatel je během jednání o uzavření Smlouvy oprávněn požadovat zálohovou platbu, a to až do výše ve 100 % ceny.

3.2.3 V případě pozdní úhrady faktury se Zákazník zavazuje zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Dodává-li Dodavatel smluvené množství výrobků Zákazníkovi v několika zásilkách, je možno fakturovat každou zásilku samostatnou fakturou.

4. Odpovědnost

4.1 Odpovědnost Zákazníka za obsah a právní vady

4.1.1 Není-li sjednáno výslovně, že Dodavatel vytváří pro Zákazníka výrobní podklady nebo jiný obsah, pak platí, že se Dodavatel žádným způsobem nepodílí na tvorbě obsahu, který bude pro Zákazníka na základě Smlouvy tisknout nebo jinak zpracovávat.

4.1.2 Zákazník je proto plně odpovědný za to, že všechna grafická a jiná díla, která předal Dodavateli za účelem tisku nebo splnění jiných závazků ze Smlouvy. Zákazník dále prohlašuje, že použitím jím dodaných výrobních podkladů k provedení díla a jejich zpřístupněním či rozšiřováním nebudou dotčena žádná jiná práva třetích osob, zejména práva na ochranu osobnosti, ani nebudou porušeny právní předpisy.

4.1.3 Zákazník odpovídá Dodavateli za škodu způsobenou nepravdivostí prohlášení uvedeného v předchozím odstavci. Zákazník se zejména zavazuje, že uhradí Dodavateli jakoukoliv škodu nebo újmu, která by mohla Dodavateli vzniknout v souvislosti s tiskem či distribucí výrobku z důvodu neoprávněného zásahu do práv třetích osob nebo porušení platných právních předpisů.

4.2 Odpovědnost Dodavatele za obsah a právní vady

4.2.1 Vytváří-li Dodavatel na základě Smlouvy grafický návrh nebo jiné výrobní podklady, odpovídá pouze za právní vady vzniklé v důsledku neoprávněného zásahu do autorských práv třetí osoby, pokud Dodavatel prováděl jejich výběr (např. dodá-li Dodavatel fotografie použité pro účely tvorby grafického designu nebo výrobních podkladů). Dodavatel však neodpovídá za případné nároky třetích osob vůči Zákazníkovi z důvodu neoprávněného zásahu do autorských práv, nekalé soutěže (např. nároky odůvodněné nebezpečím záměny s materiály třetí osoby), nebo z jiných obdobných důvodů, zvláště pokud se řídil při zhotovování grafického návrhu pokyny Zákazníka a vycházel z jeho podkladů.

4.2.2 Dodavatel dále prohlašuje, že výrobky netrpí žádnými právními vadami, tj. neváží se k němu zejména žádná práva třetích osob, jako je právo zástavní, zadržovací, či jiná práva ve prospěch třetích osob, a dále prohlašuje, že výrobky jsou prosté práv třetích osob z titulu průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví k výrobkům.

4.3 Odpovědnost za vady

4.3.1 Dodavatel odpovídá za to, že dílo při převzetí nemá vady. Zejména Dodavatel odpovídá Zákazníkovi, že v době převzetí dílo:

a) má vlastnosti, které byly sjednány ve Smlouvě, jinak vlastnosti obvyklé, a

b) bylo předány ve sjednaném množství a velikosti.

4.3.2 Vadou však není a nároky z vad nevznikají Zákazníkovi, vedle jiných případů stanovených právními předpisy nebo Smlouvou, rovněž v případech, kdy a) došlo k opotřebení způsobenému obvyklým užíváním,

b) došlo k poškození neopatrným, nevhodným používáním, chemickými nebo mechanickými vlivy prostředí, teplotou a vlhkostí,

c) byly vady způsobeny vadou Zákazníkem dodaných výrobních podkladů. Odchylky od očekávání barevnosti nebudou pokládány za vadu a nemohou být předmětem reklamace.

4.4 Reklamace

4.4.1 V případě, že dodané dílo bude mít vadu, je Zákazník povinen tuto vadu či vady bez zbytečného odkladu po jejich zjištění u Dodavatele reklamovat. Reklamace musí být písemná a musí v ní být uvedeno, jakým způsobem se vada či vady projevují a jaká práva z vadného plnění Zákazník požaduje, zároveň musí Zákazník  reklamované zboží vrátit dodavateli, aby mohl reklamaci posoudit. Po obdržení reklamace je Dodavatel povinen do 10 kalendářních dnů písemně potvrdit její přijetí. V reklamaci uplatní Zákazník nárok z vad v souladu s platnou právní úpravou obsaženou v občanském zákoníku. Reklamace musí být vyřízena, nejpozději do 10 kalendářních dnů po přijetí reklamace, a to i v případě, že Dodavatel reklamaci neuzná, nedohodnou-li se však smluvní strany písemně jinak.

4.4.2 Nároky z vad se řídí ustanoveními ust. § 2615 – 2619 občanského zákoníku. Smlouva je porušena podstatným způsobem tehdy, pokud vady zcela brání užívání výrobku obvyklým a běžným způsobem, jiné vady jsou posuzovány jako vady zakládající porušení Smlouvy nepodstatným způsobem.

4.4.3 Odstoupení od smlouvy podle § 1837 NOZ písm. d) tohoto ustanovení, však není možné jde o dodávku zboží, které bylo upraveno na zakázku podle přání Zákazníka nebo pro jeho osobu.

4.5 Odpovědnost za újmu a škodu

4.5.1 Každá smluvní strana odpovídá za škodu způsobenou zaviněným porušením své povinnosti dle Smlouvy. Smluvní strany se dohodly na omezení práva na náhradu škody způsobené v důsledku porušení povinností ze Smlouvy, a to na částku odpovídající dvojnásobku ceny za provedení díla (čl. 3.1.1 OP), jak byla sjednána ve Smlouvě; pro účel výpočtu celkového limitu se užije částka (celková cena). Nad takto omezený rozsah náhrady škody není žádná se stran povinna škodu uhradit, ledaže šlo o škodu způsobenou úmyslně nebo hrubou nedbalostí.

5. Zánik Smlouvy

5.1 Ukončení Smlouvy

5.1.1 Kromě příkladů uvedených v občanském zákoníku může být tato Smlouva ukončena jedním z následujících způsobů:

a) písemnou dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek, ke dni stanovenému v takové dohodě;

b) písemným odstoupením některé ze smluvních stran pro podstatné porušení Smlouvy druhou stranou, zejména v následujících případech:

(i) Zákazník neposkytne Dodavateli potřebnou součinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu Dodavatel pro tuto součinnost stanoví,

(ii) Zákazník poruší povinnost hradit včas cenu způsobem uvedeným dále v čl. 5.1.1 písm. c) OP,

(iii) Dodavatel poruší povinnost ze Smlouvy a  nezjedná nápravu ani v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, kterou mu Zákazník poskytnul v písemném upozornění na porušení smluvní povinnosti,

(iv) je druhá strana v likvidaci nebo vůči jejímu majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů. O této skutečnosti je taková smluvní strana povinna neprodleně podat druhé smluvní straně informaci.

c) Ukončení smlouvy v souvislosti s platební schopností: Pokud Zákazník nedodrží platební podmínky stanovené těmito OP, je Dodavatel oprávněn pozastavit plnění dalších dodávek pro Zákazníka až do splnění všech předcházejících závazků vůči dodavateli ze strany Zákazníka. Pozastavením dodávek Smlouva nezaniká. Pokud Zákazník neuhradí všechny své dřívější finanční závazky ze Smluv vůči Dodavateli ani ve lhůtě do 2 měsíců od uplynutí původně sjednaného termínu splatnosti, je Dodavatel oprávněn od Smlouvy, u níž bylo plnění pozastaveno, odstoupit a zároveň vyúčtovat Zákazníkovi náhradu škody (to je úhradu všech nákladů a ušlého zisku spojených s neplněním ze strany Zákazníka).

5.1.2 Odstoupení od Smlouvy musí být písemné a nabývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení, popř. nároku na náhradu škody. Odstoupením od Smlouvy nebo zánikem práv a povinností ze Smlouvy vyplývajících z jakéhokoliv jiného důvodu nevzniká smluvním stranám povinnost vrátit uhrazené zálohy, smluvní pokuty či úroky z prodlení, na něž smluvním stranám vznikl nárok v době účinnosti této Smlouvy.

5.1.3 V případě zániku Smlouvy z jakéhokoli důvodu jsou smluvní strany povinny vypořádat si vzájemné nároky Smlouvy do 30 kalendářních dnů od zániku Smlouvy. V případě, že k zániku Smlouvy dojde v průběhu plnění některé dílčí objednávky, jsou smluvní strany povinny postupovat tak, aby nedošlo ke vzniku škody, tj. jsou povinny učinit všechny nezbytné úkony a opatření ke splnění sjednaného plnění, nedohodnou-li se jinak.

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Vztah ze Smlouvy se řídí právem České republiky, zejména ustanoveními občanského zákoníku.

6.2 Smluvní strany se dohodly na dodržování nejvyšších etických principů a protikorupčního jednání po dobu realizace Smlouvy.

6.3 Není-li mezi smluvními stranami výslovně dohodnuto jinak, je Dodavatel oprávněn uvést referenci o realizované zakázce při výkonu své podnikatelské činnosti,např. na webových stránkách a to bez uvedení sjednané ceny.

připrava knihy pro ebook ve Wordu

Nejvhodnějším podkladem pro tvorbu ebooku je připravit knihu ve Wordu, dodržte několik základních pravidel.

  • Rozměr dokumentu ve Wordu ideálně v takovém formátu ve kterém si knihu představujete, v případě, že se následně rozhodněte i pro tištěnou verzi ušetříte si spoustu práce
  • Zkontrolujte, že je vše tak jak jste zamýšleli a i grafická úprava je v pořádku, pokud není opravte
  • Titul knihymůžete připravit sami ve Wordu nebo Vám s přípravou obálky pomůžeme

stáhněte si šablony pro Word

Ušetřete čas a stáhněte si šablony pro sazbu knihy ve Wordu ve dvou nejčastěji používaných formátech A4 a A5.

Šablona knihy A4

Stáhněte si šablonu pro psaní knihy ve formátu A4

Šablona knihy A5

Stáhněte si šablonu pro psaní knihy ve formátu A5

jak zaslat podklady pro ebook

Podklady pro váš vlastní ebook nám můžete zaslat některou online službou pro sdílení souborů jako je uschovna.cz, leteckaposta.cz nebo wetransfer.com.

Přijetí dat vám vždy potvrdíme, pokud potvrzení neobdržíte do 24 hodin, doporučujeme doručení podkladů ověřit telefonicky nebo emailem.

uschovna.cz

Pošlete nám vaší knihu k tisku až do 30 GB snadno a bezpečně přes uschovna.cz

leteckaposta.cz

Pošlete nám vaší knihu k tisku do 161 MB jednoduše a rychle přes leteckaposta.cz

wetransfer.com

Pošlete nám vaší knihu k tisku až do 2 GB jednoduše a rychle přes wetransfer.cz

Drive

Vaší knihu k tisku můžete poslat také přes Google Drive nebo One Drive.