informace o zpracováníosobních údajů

Od našich nakupujících i potenciálních zákazníků dostáváme některé osobní údaje, které zpracováváme v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, dále jen „Nařízení“).

1. Naše kontaktní údaje v záležitostech ochrany osobních údajů

1.1. Naše společnost vystupuje jako tzv. správce osobních údajů. V případě dotazů, žádostí nebo námitek vztahujících se ke zpracování osobních údajů se můžete obrátit na info@paperback.cz

1.2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů u nás nepůsobí.

2. Kdy dochází ke zpracování Vašich osobních údajů?

2.1. Ke zpracování Vašich osobních údajů může dojít v následujících případech:

2.1.1 jste našim obchodním partnerem – fyzickou osobou (našim zákazníkem), případně podnikající fyzickou osobou (např. našim zákazníkem, nebo naopak dodavatelem zboží či služeb),

2.1.2 jste zaměstnancem/zaměstnankyní nebo jiným zástupcem našeho obchodního partnera – podnikající fyzické osoby, popř. právnické osoby (bez ohledu na to, zda je náš obchodním partnerem náš zákazník nebo náš dodavatel),

2.1.3 jste návštěvníky našich internetových stránek.

3. Právní základ zpracování osobních údajů, způsob a účel zpracování, doba uložení

Vaše osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat i bez vašeho souhlasu v těchto případech:

  • v rozsahu nezbytném pro splnění našich povinností ze smlouvy

  • v rozsahu nezbytném pro splnění právní povinnosti, kterou nám ukládá právní předpis, např. zákon

  • v rozsahu nezbytném pro účely našich oprávněných zájmů

Dále uvádíme podrobnější informace o jednotlivých právních základech pro zpracování osobních údajů:

3.1. Zpracování pro splnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřel jako obchodní partner

3.1.1 Vaše osobní údaje zpracováváme, protože je to nezbytné k tomu, abychom s Vámi – podnikající fyzickou osobou, mohli uzavřít smlouvu (čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení). Tímto způsobem zpracováváme Vaše identifikační údaje (jméno, příjmení), adresní údaje (adresu bydliště/místa podnikání, případnou doručovací adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo) a případně popisné údaje, pouze pokud je sami uvádíte ve smlouvě nebo související komunikaci (např. akademický titul).

3.1.2 Účel zpracování: uzavření smlouvy a následné splnění našich povinností z takové smlouvy, zejména zaslání zhotovené zakázky nebo úhrada Vámi poskytnutých služeb nebo zboží.

3.1.3 Doba uložení: po dobu nezbytnou pro splnění našich povinností z příslušné smlouvy.

3.2. Zpracování pro splnění právní povinnosti, kterou nám ukládá právní předpis

3.2.1 Vaše osobní údaje dále zpracováváme, protože je to nezbytné pro splnění právních povinností, které nám ukládají právní předpisy (čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení).

3.2.2 Účel zpracování: plnění zákonných povinností zejména v oblasti účetnictví a daňových přepisů, především vystavování, příjem a archivace daňových dokladů v souladu se zákonem o účetnictví a zákonem o dani z přidané hodnoty.

3.2.3 Doba uložení: po dobu stanovenou právními předpisy.

3.3. Zpracování nezbytné pro účely uzavření a plnění smlouvy s Vaším zaměstnavatelem nebo jinou osobou, kterou zastupujete

3.3.1 Osobní údaje zpracováváme také proto, abychom mohli uzavřít smlouvu se smluvním (obchodním) partnerem, kterého zastupujete (nejčastěji jako zaměstnanec, případně jako člen statutárního orgánu právnické osoby nebo jako obchodní zástupce), a následně s ním mohli v souvislosti s plněním uzavřené smlouvy komunikovat.

3.3.2 Účel zpracování: zpracování je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení), zejména z důvodu řádné identifikace obchodního partnera a osoby, která jej zastupuje, za účelem komunikace s obchodním partnerem, a případně pro účely určení, výkonu nebo obhajoby našich právních nároků.

3.3.3 Doba uložení: po dobu trvání oprávněného zájmu, popř. do doby vznesení námitky proti zpracování osobních údajů dle čl. 5.6 (např. po dobu trvání smluvního vztahu s daným obchodním partnerem, popř. po dobu, po kterou za daného obchodního partnera vystupujete).

Pouze na základě Vašeho souhlasu zpracováváme osobní údaje při užívání cookies. Níže uvádíme podrobnější informace:

3.4. Cookies a údaje o návštěvě webových stránek

3.4.1 Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním cookies ze strany našich serverů.

3.4.2 Soubory cookie využíváme z několika důvodů, například za účelem ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k ukládání nastavení reklam apod. Konkrétní nastavení provádíte sami a můžete je kdykoliv změnit na stránce „Nastavení souborů cookie“ v zápatí našich stránek.

4. Kde zpracováváme a komu poskytujeme Vaše osobní údaje?

4.1. Osobní údaje zpracováváme v České republice, případně v členských státech EU.

4.2. Vaše osobní údaje zpravidla nepředáváme třetím osobám, tzn. příjemcům osobních údajů, ledaže by to bylo nezbytné pro naplnění účelu smlouvy, kterou jsme uzavřeli s našimi obchodními partnery, případně je to nezbytné pro splnění našich povinností dle právních předpisů.

4.3. Příjemci osobních údajů mohou být poskytovatelé poštovních a dopravních služeb, dodavatelé, pojišťovny, externí právní zastoupení, orgány finanční správy, daňoví poradci a auditoři.

5. Vaše práva v souvislosti s tím, že zpracováváme Vaše osobní údaje

5.1. Vaše osobní údaje zpracováváme korektním a transparentním způsobem, v souladu s právními předpisy. Dále jsou uvedeny Vaše práva, která máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů.

5.2.  Právo na přístup k osobním údajům a jejich opravu

5.2.1 Máte přístup na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají, a to za podmínek uvedených v čl. 15 Nařízení. 5.2.2 Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo nás požádat o jejich opravu nebo doplnění.

5.3. Právo na výmaz („právo být zapomenut“), právo na omezení zpracování

5.3.1 Máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje, které se Vás týkají, avšak pouze pokud k tomu existuje některý z důvodů, které jsou uvedeny v čl. 17 Nařízení.

5.3.2 Máte právo na omezení zpracování, a to v kterémkoliv z případů uvedených v čl. 18 Nařízení.

5.4. Právo na přenositelnost osobních údajů

5.4.1 Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojové čitelném formátu, a případně právo předat tyto údaje jinému subjektu, aniž bychom Vám v tom bránili.

5.4.2 Máte rovněž právo požádat nás o předání Vašich osobních údajů jinému subjektu, který vystupuje v roli tzv. správce osobních údajů, jestliže to však bude technicky proveditelné.

5.5. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

5.5.1 Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely, které takový souhlas vyžadují, máte právo kdykoliv tento souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

5.6. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají

5.6.1 Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, a to tehdy, pokud zpracováváme osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, tedy pro účely našich oprávněných zájmů; oprávněným zájmem odůvodňujeme zpracování pro účely uvedené v čl. 3.3.

5.7. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

5.7.1 Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je: Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha, www.uoou.cz.

5.8. Jak právo uplatnit?

5.8.1 Svá práva na ochranu osobních údajů můžete uplatnit písemně nebo elektronicky, a to na adresách uvedených v čl. 1 shora. Upozorňujeme na to, že jsme v případě pochybností oprávněni ověřit totožnost toho, kdo podal žádost nebo námitku. Práva dle čl. 5 nelze uplatnit telefonicky.